HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2023”

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2023”

Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài là cách làm thiết thực nhằm góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Một số hình ảnh của viên chức và người lao động trường MN Sơn Ca trong “Tuần lễ Áo dài năm 2023”

IMG_3377 IMG_3369 IMG_3352 IMG_3348

9

10